''

Ngày 11 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/09/2012  

Hiệu Trưởng Hiệu Trưởng

Họ và tên:  Hoàng Phồn Hưng
Chức vụ:  Hiệu Trưởng
Email: Hphung1971@gmail.com
Điện thoại: 0906494709
Địa chỉ:  

Chuyên môn: ThS Sinh học 

Trình độ chính trị: Trung cấp 

   LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Quản lý  chung;

- Công tác tổ chức;

-Tài chính, thi đua khen thưởng.

- Phụ trách quản lý phòng thiết bị Lý-Hóa-Sinh.

Số lượt xem : 2121