Thứ Hai, 06/04/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Ngữ văn

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Vật lý

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Lịch sử

HS lớp 10 học qua Internet google classroom -website của trường

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Toán

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Toán

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Tin học 

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 11 học qua Internet google classroom-website của trường

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Toán

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Toán

- Từ 15 giờ 10 – 15 giờ 40: Môn Tin học  

Thứ Ba, 07/04/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Toán

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn GDCD

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Hóa

HS lớp 10 học qua Internet google classroom -website của trường

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Ngữ văn

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Ngữ văn

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Công nghệ  

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 11và 12 học qua Internet google classroom-website của trường

Lớp 11:

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Ngữ văn

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Ngữ văn

- Từ 15 giờ 10 – 15 giờ 40: Môn Công nghệ

Lớp 12:

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Công nghệ

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Thể dục 

Thứ Tư, 08/04/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

 HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn T. Anh  7 năm

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Sinh học

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Địa lý

HS lớp 10 học qua Internet google classroom -website của trường

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Vật lý

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Hóa học

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Sinh học 

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 11 học qua Internet google classroom-website của trường

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Vật lý

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Hóa học

- Từ 15 giờ 10 – 15 giờ 40: Môn Sinh học

  

Thứ Năm, 09/04/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Ngữ văn

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Vật lý

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Lịch sử

HS lớp 10 học qua Internet google classroom -website của trường

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Ngữ văn

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Tiếng Anh

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn GDQP

- Từ 9 giờ 45 – 10 giờ 15: Môn Tiếng Pháp  

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 11 và 12 học qua Internet google classroom-website của trường

Lớp 11:

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Ngữ văn

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Tiếng Anh

- Từ 15 giờ 10 – 15 giờ 40: Môn GDQP

- Từ 15 giờ 45 – 16 giờ 15: Môn Tiếng Pháp   

Lớp 12:

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Tin học

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Tiếng Pháp 

Thứ Sáu, 10/04/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Toán

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn GDCD

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Hóa

HS lớp 10 học qua Internet google classroom -website của trường

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Toán

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Tiếng Anh

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Tiếng Anh 

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 15 giờ 00 – 15 giờ 30 

         Môn T. Anh 10 năm

- Từ 15 giờ 35 – 16 giờ 05 

         Môn T. Anh 10 năm

HS lớp 11 học qua Internet google classroom-website của trường

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Toán

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Tiếng Anh

- Từ 15 giờ 10 – 15 giờ 40: Môn Tiếng Anh 

Thứ Bảy, 11/04/2020

Buổi sáng

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 12 học trên truyền hình TRT

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn T. Anh  7 năm

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Sinh học

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn Địa lý

HS lớp 10 học qua Internet google classroom -website của trường

- Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 30: Môn Lịch sử

- Từ 8 giờ 35 – 9 giờ 05: Môn Địa lý

- Từ 9 giờ 10 – 9 giờ 40: Môn GDCD

- Từ 9 giờ 45 – 10 giờ 15: Môn Thể dục 

Buổi chiều

Học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch

Thành viên BGH trực, CBGVNV làm việc ở nhà

HS lớp 11 học qua Internet google classroom-website của trường

- Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Môn Lịch sử

- Từ 14 giờ 35 – 15 giờ 05: Môn Địa lý

- Từ 15 giờ 10 – 15 giờ 40: Môn GDCD

- Từ 15 giờ 45 – 16 giờ 15: Môn Thể dục